Sportsplan
Halsøy IL Fotball

Forord
Innledning til sportsplanen
Fair Play

Ledelse i trening og kamp

Foreldremøter

Differensiering

Hospitering

Dommerutvikling

Trenerguide

Turnering

Halsøy IL har en visjon om å beholde flest mulig – lengst mulig.

I dette ligger det mange elementer, som gjelder for alle barn, ungdommer og voksne i klubben. Den overordnede tanken er trivsel, og for å oppnå dette søker vi som klubb å fremme åpenhet, forståelse, respekt, toleranse, engasjement, samarbeid og Fair Play.

Kjerneverdiene i klubben er samhold, fotballglede og utvikling.

Kjerneverdiene i klubben er viktige for å oppnå vår visjon. Et sterkt samhold innad i og på tvers av lag, glede i og rundt fotballen og en arena som fremmer utvikling på alle nivå skal være grunntankene i Halsøy IL.

Vi snakker med hverandre når utfordringer oppstår, ikke om hverandre.

Hvorfor en sportsplan?

Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og skal sikre at «Klubben er sjef» i årene framover når det gjelder arbeidet med spillerne og lagene i barne-, ungdoms- og seniorfotballen. Samtidig er den med på å kvalitetssikre at samtlige spillere i Halsøy IL fotball får et tilbud som gjenspeiler ferdighetsnivå og motivasjon uavhengig av hvem som er trener for laget, og at klubbens visjon og kjerneverdier står i sentrum.

Fotball starter som lek for barna, og det er vår jobb i klubben å videreutvikle leken. All forskning viser at spill-aktivitet i små grupper med mange berøringer gir størst utvikling og motivasjon. Vi ønsker at spillerne fra ung alder skal utvikle blikk for spillet, en-mot-en ferdighet, forståelse for tid og rom, og forståelse for bevegelser med og uten ball. Vi ønsker at treneren i Halsøy IL skal ha en veiledende trenertilnærming. Et sterkt eierforhold til egen utvikling er viktig for å bli en virkelig god spiller, og dette oppnår man som trener ved å veilede, spørre, oppmuntre, utfordre og peke på muligheter. Negative tilbakemeldinger fra trener hemmer både innsats og kreativitet hos spillerne.

Jobben med å lage en sportsplan har vært et samarbeid mellom styret, sportslig ledelse, trenere og foreldrekontakter i klubben, og er forsøkt tilpasset Halsøy IL sin visjon om å bidra til (positive ting i nærmiljøet.) Dette er et levende dokument som skal revurderes og oppdateres årlig etter som forutsetningene endrer seg.

Sportslig ledelse i klubben har i tillegg til sportsplanen utarbeidet en treningsbank med økter tilpasset den aldersgruppen spilleren tilhører. Denne banken viser også hvilke mål som gjelder for de ulike periodene, og er tenkt å være til inspirasjon og rettledning for trenerne i klubben.
Styret har til slutt vedtatt planen som Halsøy IL fotballs offisielle sportsplan. Det skal avholdes møte minst 1 gang i året for sportslig ledelse, styret og trenerne med tema «oppfølging av sportsplanen i Halsøy IL», formålet med møtene er kvalitetssikring av at sportsplanen følges opp av klubb og trenere.

Fair Play

Fair Play er grunnleggende for Halsøy IL og er viktig for å oppnå vår visjon og for å fremme våre kjerneverdier. Det handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, og i Halsøy IL skal alle barn, unge og voksne ha et fotballmiljø preget av trygghet og trivsel.

Fair Play skal være tema på møter der lagledere, spillere og foreldre er til stede. Alle trenere skal snakke med sine spillere om dette og ha fokus på det inn imot trening og kamp.

I vår klubb ønsker vi:

– at alle kommer forberedt til trening og kamp

– at spillerne tar ansvar for egen utvikling, trener istedenfor å bli trent

– at alle tar godt vare på sine medspillere og inkluderer nye lagkamerater

– at det er greit å gjøre feil, da utvikler vi oss enda mer

– at alle respekterer motspillerne og dommerne

– at det er rom for å ta opp ting når man er uenige

– at alle er gode ambassadører for klubben gjennom god oppførsel

– at alle lag skal ha en kampvert på sine hjemmekamper

Foreldrevettreglene og lagledervettreglene er viktige for Halsøy IL og klubben krever at disse respekteres. Disse skal jevnlig være tema på foreldremøter og trenermøter. (vedlegg)

Spillerne i Halsøy IL skal lære å skape trygghet og god lagånd på banen, å behandle motstanderne med respekt, å unngå stygt spill og filming og å takke motspillerne for kampen på en ordentlig måte.

Ledelse i trening og kamp

Som trener i barne-, ungdoms- og seniorfotballen i Halsøy IL er man de mest synlige personene i klubben. Alle som har denne rollen har derfor et særskilt ansvar for å fremme Fair Play og å representere klubben på en god måte. Ikke minst er man en rollemodell for egne spillere.

Følgende retningslinjer er viktige i Halsøy IL:

– Alle spillerne er like mye verdt

– Vær positiv og oppmuntre i medgang og motgang

– Vis respekt for klubbens visjon og verdier

– Legg til rette for et trygt miljø

– Hils alltid på motstandernes trener og dommer før kamp og takk alltid etterpå

– Bruk et passende språk og vær rolig og kontrollert på sidelinja

– Gjør dommeren god og vær på denne måten et godt forbilde for spillerne

Spillerutvikling

Trenerne i Halsøy IL skal opptre som veiledere. Det er ikke trenerens oppgave å ta valg for spillerne og hele tiden fortelle dem hva de skal gjøre. Treneren velger gode aktiviteter på trening hvor spillerne havner i situasjoner hvor de blir utfordret på valg og handling. Gjennom aktivitetene skal spillerne kjenne på, erfare og lære hvilke mulige løsninger som fins.

Vær grunnleggende positiv og konstruktiv. Ros skal alltid begrunnes! Vi sier ikke «bra», men vi sier «bra, fordi …».
På sikt ønsker vi å skape spillere som kan gjenkjenne situasjoner på egenhånd og ta selvstendige valg, og derfor er det også viktig at vi fra en tidlig stund tillater spillerne dette.

Det er viktig for utviklingen av spillere at enhver treningssituasjon er kamprelatert, noe som vil si at det bør trenes på situasjoner som er like de spillerne vil møte i kamp. Å trene alle ferdighetene i fotball samtidig kan man gjøre gjennom spillbaserte øvelser hvor man må forholde seg til motstand. Kombinerer man med tema inn mot fasene i spillet, trener man alltid med overføringsverdi til kampsituasjoner. Med høy sannsynlighet vil det også øke trivselen til spillerne, og stimulere til mer egenaktivitet.

Langsiktige resultater må være overordnet de kortsiktige når man arbeider med spillerutvikling. Det innebærer å være utviklingsorientert, ikke resultatorienterte i barne- og ungdomsfotballen. Det er aldri gøy å være på tapende lag i fotballkamper, og konkurranseinstinkt må vi ha, men vi skal ikke vinne kamper for enhver pris. Vi ønsker å spille en fotball som gir spillerne mye læring på veien, slik at produktet blir et godt resultat til slutt.

For å oppnå dette ønsker klubben blant annet å legge til rette for kursing av trenere. De fleste trenerne i Halsøy IL rekrutteres fra foreldregruppa, og både aktivitetslederkurs og grasrottrenerkursene inneholder stoff som er nyttig i forhold til å jobbe med barn og unge. Det forventes at trenerne gjennomfører de kurs som tilbys.

Trenerne rapporterer til og skal støttes av sportslig leder i klubben.

 

Organisering

Halsøy IL ønsker at alle lag skal jobbe mot å ha et godt støtteapparat rundt laget og ei aktiv og god foreldregruppe som deltar og bidrar, noe som vil føre til at spillerne er aktive lengre.

Alle lag i Halsøy bør ha:

⦁ En hovedtrener og et trenerteam som jobber for å skape et aktivt og trygt miljø på laget. Trenerne har ansvaret for det sportslige tilbudet på laget og har ansvar for å følge klubbens sportsplan. Trenerne skal gjennomføre trening og kamp i henhold til klubbens visjon og kjerneverdier. Å delta på trenermøter og å ta trenerkurs er viktig for å utvikle seg som trener i Halsøy IL. Andre viktige oppgaver for trenerteamet er å registrere kamprapporter i FIKS (ungdomsfotball), kvalitetssikre at dommere er oppsatt til kamp, møte forberedt til trening og kamp og følge opp hver enkelt spiller på best mulig måte.

⦁ Minst 1 foreldrekontakt som har følgende oppgaver: lage oppsett til og følge opp kjøring til bortekamper, organisere dugnad, skaffe kampverter til hjemmekampene og hjelpe til å organisere eventuelle turneringer og sosiale tilstelninger utenfor fotballbanen. I tillegg skal foreldrekontaktene i samarbeid med trenerne ta ansvar for at det blir holdt foreldremøter.

⦁ En økonomiansvarlig som skal opprette en lagskonto og ha oversikt over lagets økonomi. Hver konto skal ha to disponenter. Penger på lagskontoene føres inn i Halsøy IL sine regnskap og er en del av Halsøy IL sine eiendeler.

 

Foreldremøter

Det bør avholdes foreldremøter før sesongstart og etter at sesongen er over. Ellers har man møter ved behov, for eksempel hvis man skal dra på turneringer.

Agenda for foreldremøter bør være:

⦁ Presentasjon av klubben og dens visjoner og verdier
⦁ Fair Play-regler for spillerne
⦁ Foreldrevettreglene (skal gjennomgås)
⦁ Snakke om spilletid, differensiering og hospitering
⦁ Inndeling av lag og turnering
⦁ Treninger og seriespill
⦁ Valg av foreldrekontakt og økonomiansvarlig

Åpne for innspill og diskusjoner, ei aktiv og engasjert foreldregruppe er bra for laget.

 

Differensiering

Differensiering i trening og kamp skal sørge for at alle på laget får de rette utfordringene som skaper trivsel, utvikling og mestring. Dette handler om å gi spillerne positiv forskjellsbehandling, og vil si at man tilpasser treningstilbudet etter forutsetninger, modenhet, ferdigheter, lyst, ønsker og behov.

Differensiering handler ikke om å dele gruppa inn i «de gode» og «de mindre gode»! Det handler heller ikke om å toppe laget i kamp, topping av lag skal ikke forekomme i barne- og ungdomsfotballen i Halsøy IL. Unntak fra dette kan være for lag som er påmeldt NM-16 eller NM-19.

Differensiering vil si å ta tak i den enkelte spillers styrker og svakheter og finne måter å organisere treningen på slik at det blir gunstig både for den enkelte og laget. Differensiering er å individualisere treningen innenfor rammen av laget.

 

Hospitering

Hospitering i Halsøy IL skal alltid diskuteres med sportslig ledelse i klubben, og initiativet skal komme fra trenerne til de aktuelle spillerne.

Hospitering kan brukes på to måter i Halsøy IL, for å gi spillere som viser gode holdninger i sitt treningsmiljø en positiv oppmerksomhet, og for å gi spillere som har ferdigheter og motivasjon til det et tilbud om trening og kamp i et miljø med høyere ferdighetsnivå enn det de opplever i sin egen treningshverdag. Hospitering forutsetter gode holdninger og at spilleren fortsatt bidrar på en positiv måte i egen treningsgruppe.

Hospitering er ikke et middel for å toppe et lag.

I utgangspunktet skal spillere i Halsøy spille for lag i sin egen årsklasse, men om en spiller skal spille fast i en annen årsklasse enn sin egen kan det gjøres unntak fra dette blant annet ut fra sosiale hensyn. Dette avgjøres av klubbens styre og sportslige ledelse i samråd med trenerne.

I ungdoms-, junior- og seniorklassen har Halsøy IL først og fremst lag i jente/dameklasse. Vi anbefaler at de mest interesserte jentene som har interesse, modenhet og ferdigheter til det får mulighet til hospitering med guttelag i andre klubber. En slik hospitering avtales mellom klubbene etter forespørsel fra sportslig leder eller trener på laget som det skal hospiteres fra.

Norges fotballforbunds anbefalinger:

*Det vil være tilfeller hvor fysikk og tidlig utvikling av ferdigheter gjør dette nødvendig

Dommerutvikling

Halsøy IL ønsker å være ledende innen rekruttering og utvikling av dommere i regionen. Vi ønsker å legge til rette for utvikling gjennom kurs i regi av kretsen, og vi ønsker å beholde dem så lenge som mulig og også støtte opp om noen har ambisjoner innen dømming. Halsøy IL har en dommeransvarlig som har ansvaret for å legge til rette for og også følge opp dommere.
Det er mange fordeler med å ha et aktivt og levende dommermiljø i klubben. Turneringer som vi arrangerer dømmes av skolerte dommere, lagledere trenger ikke dømme når laget spiller kamp, dommere vil ha en positiv innvirkning innad i laget sitt og vi kan ha skolerte dommere på 5er og 7er-kamper.

Kretsen arrangerer årlig kurs, og per 2021 må man være 14 år for å kunne ta rekrutteringsdommerkurset.

Fotballaktivitet i Halsøy IL

Alle trenere i klubben kan få tilgang til nettstedet som heter treningsokta.no hvor man vil finne gode tips til hvordan man kan trene i sine respektive årsklasser.
I tillegg har klubben jobbet fram en veiledningsguide med tips til hva som er viktig å tenke på og trene på i de ulike årskullene.

Felles for alle årsklasser

Den gode økta

⦁ Trener forsterker det som er positivt og er en tydelig leder
⦁ Konkurranser brukes som virkemiddel i treninger med høy intensitet
⦁ Øktene er godt forberedt og sørger for høy aktivitet
⦁ Ha med- og motspillere i flest mulig øvelser
⦁ Så mye aktivitet med ball som mulig
⦁ Bruk tilpasset smålagsspill som gir mange situasjoner for å score/hindre mål

Aktivitetsprinsippet

⦁ Kom raskt i gang med treningen
⦁ Organiser slik at det blir minst mulig pauser
⦁ Unngå stillestående «køer»
⦁ Pass på at ingen passiviseres og melder seg ut
⦁ Bruk ballen så mye som mulig i aktivitetene

Spesifisitetsprinsippet

⦁ Handler om at du blir bedre på det du øver på. Øvelse gjør mester
⦁ Øv på å mestre den type situasjoner du vil møte i spillet

Jevnbyrdighet

⦁ Halsøy IL etterstreber at man skal få noenlunde jevn motstand i trening og kamp
⦁ Jevnbyrdighet sørger for at alle kjenner trygghet og mestring
⦁ Topping av lag på trening og i kamp skal ikke skje i barne- og ungdomsfotballen i Halsøy

Trenerguide

Trenerguiden er ment å være en rettledning for hva som er viktig å tenke på i de forskjellige årsklassene, og som en idebank til hvilke øvelser man kan gjøre på trening.

Klubben melder på lag til seriespill til Nordland Fotballkrets. Ansvarlig i klubben kontakter trenerne i forkant. Frist for barnefotballen (6-12 år) er 15. februar, og for ungdomsfotballen (13-19 år) er fristen 15. januar. Påmelding av damelag skjer sentralt til NFF og gjøres medio desember.
Lagene melder selv på lag til cuper/turneringer. Klubben dekker påmeldingsavgift til 3 lokale turneringer på Helgeland per år, pluss Halsøys egen turnering. Øvrige turneringer som ønskes dekt må søkes om til styret.

Treningsøkten

Treningsøkta bør ha ett av følgende fire hovedtemaer fra start til slutt:
⦁ Spille seg framover i banen
⦁ Komme til avslutning – score mål
⦁ Vinne ball – Hindre motstander å komme forbi oss
⦁ Hindre avslutning – hindre mål

Barnefotball (6-12 år)

Årsklasse 5-6 år
Dette er en klasse for introduksjon til fotball, og skal først og fremst handle om lek med ball.
Ingen serie eller turnering i denne årsklassen.
Anbefalt antall treninger pr uke: 1

Årsklasse 7-8 år
Spillform: 3er-fotball (3v3) uten keeper
Info om spillform: https://www.fotball.no/globalassets/barn-og-ungdom/spillformbrosjyrer/nff-spillformbrosjyre-3mot3.pdf

Lagene settes sammen til jevnbyrdige lag og det bør være 4-5 spillere pr lag i kamp. Lik spilletid praktiseres uavhengig av treningsoppmøte og andre utenforliggende faktorer.
Anbefalt antall treninger pr. uke: 1-2

Fokus i disse årsklassene rettes mot å stimulere spillernes lidenskap for fotball, selvtillit og holdninger. Trenere for aldersgruppen 7-8 år er de første spillerne møter i fotballen og er ofte avgjørende for hvorvidt spillerne vil trives godt på trening og bli glade i å spille fotball (Utvikle lidenskap). Treneren har derfor et stort ansvar for å bidra til at spillerne opplever at de lykkes på fotball-treningene (Selvbilde og Selvtillit). Gi derfor mye ros når spillerne lykkes. Til sist har trenerne for aldersklassen 7-8 år en avgjørende rolle i forhold til å lære spillerne opp i hva det vil si å være på trening (Verdier og Holdninger). Forsøk å holde et godt humør på trening, men lag tydelige adferdsregler. Møt forberedt på trening med hensyn til hva du ønsker å få fram og hvordan du skal ordlegge deg. Sørg for god struktur og disiplinert gjennomføring av øktene. Å lære spillerne hvordan de skal opptre på trening er et godt utgangspunkt for videre påvirkning av spillernes mentalitet i senere aldersklasser.

Årsklasse 8-9 år
Spillform: 5 mot 5 (5’er fotball)
Info om spillform:
https://www.fotball.no/globalassets/barn-og-ungdom/spillformbrosjyrer/nff-spillformbrosjyre-5mot5.pdf

Lagene settes sammen til jevnbyrdige lag og det bør være 7-8 spillere pr lag i kamp. Lik spilletid praktiseres uavhengig av treningsoppmøte og andre utenforliggende faktorer.
Anbefalt antall treninger pr. uke: 1-2

På NFF sine nettsider finnes anbefalinger for gode øvelser og treningsøkter:
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/barn_8-9/ovelser-og-momenter-8-9-ar/

Årsklasse 10-11 år
Spillform: 7 mot 7 (7’er fotball)
Info om spillform:
https://www.fotball.no/globalassets/barn-og-ungdom/spillformbrosjyrer/nff-spillformbrosjyre-7mot7.pdf
Antall treninger pr. uke: 2

Lagene settes sammen til jevnbyrdige lag og det bør være 10-11 spillere pr lag i kamp. Lik spilletid praktiseres uavhengig av treningsoppmøte og andre utenforliggende faktorer.
Anbefalt antall treninger pr. uke: 2

På NFF sine nettsider finnes anbefalinger for gode øvelser og treningsøkter:
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/barn_10-11/ovelser-og-laringsmomenter-10-12-ar/#186801

Årsklasse 12 år
Spillform: 9 mot 9 (9’er)
Info om spillform:
https://www.fotball.no/globalassets/barn-og-ungdom/spillformbrosjyrer/nff-spillformbrosjyre-9mot9.pdf

Lagene settes sammen til jevnbyrdige lag og det bør være 12-13 spillere pr lag i kamp. Lik spilletid praktiseres uavhengig av treningsoppmøte og andre utenforliggende faktorer.
Anbefalt antall treninger pr. uke: minst 2

Ungdomsfotball (13-17 år)

Årsklasse 13 år
Spillform: 9 mot 9 (9’er)
Info om spillform:
https://www.fotball.no/globalassets/barn-og-ungdom/spillformbrosjyrer/nff-spillformbrosjyre-9mot9.pdf

Lagene settes sammen til jevnbyrdige lag og det bør være 12-13 spillere pr lag i kamp. Alle i troppen skal ha minimum spilletid på 1/3 i kamp. Ferdighetsnivå, treningsoppmøte, interesse og bidrag for fellesskapet utgjør spilletiden til den enkelte spiller i kamper.
Anbefalt antall treninger pr. uke: 2-3

Årsklasse 14-15 år
Spillform: 11 mot 11 (11’er)

Lagene settes sammen til jevnbyrdige lag og det bør være 14-16 spillere pr lag i kamp. Alle i troppen skal ha minimum spilletid på 1/3 i kamp. Ferdighetsnivå, treningsoppmøte, interesse og bidrag for fellesskapet utgjør spilletiden til den enkelte spiller i kamper.
Anbefalt antall treninger pr. uke: minimum 2-3

NFFs retningslinjer for ungdomsfotball:
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/retningslinjer-for-barne–og-ungdomsfotball/13-16-arsklassen/#Toppen

Junior og seniorfotball

Der klubben har nok spillere til dette, skal det stilles lag i både Junior og senior, og det skal være en treningsgruppe for hvert lag. I de tilfeller det ikke er nok spillere slås disse sammen til en felles treningsgruppe.

I utviklingsløpet skal det trenes vesentlig mer enn i breddeløpet. Fotballgleden skal bevares på begge sider. Det skal fortsatt være gøy med fotball, enten man velger å satse på fotballen eller man ønsker å kun være med for gøy.

På trening differensieres det pedagogisk og alle gis utfordringer etter behov. Organisatorisk differensiering i form av lag-inndeling etter ferdigheter/ambisjoner skal skje, dersom det er nok spillere til dette. Sportslig leder avgjør dette i samråd med hovedtrener.

Spilletid Junior: Alle som er uttatt til kamp skal ha minimum 1/3 spilletid av kampen, men den totale spilletiden kan variere fra spiller til spiller basert på ferdighetsnivå, innsats, oppmøte på trening og holdning.

Spilletid Senior: Spilletid på senior baseres på ferdighetsnivå, innsats, oppmøte på trening og holdning.